Tratate internaționale cu privire la   suprimarea cerințelor  de supralegalizare  consulară

Republica Kazahstan este parte la Convenția cu privire la suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine (Convenția de la Haga, 1961).

În conformitate cu Convenția de la Haga, pe documentele perfectate de către autoritățile competente ale unui stat, destinate utilizării pe teritoriul unui alt stat, se aplică o  ștampilă specială (apostilă). În conformitate cu articolul 5 din Convenție, apostila autentifică semnătura și  legitimitatea persoanei semnatarului documentului, și, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei care poartă documentul. Semnătura, sigiliul și ștampila puse pe apostilă de către autoritatea competentă, nu mai necesită certificare sau legalizare,  iar  documentul  apostilat poate fi utilizat în oricare dintre țările – membre ale Convenției de la Haga.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernuuil Republicii Kazahstan Nr. 545 din 24 aprilie 2001,  apostilarea documentelor  intră  în competența următoarelor  agenții guvernamentale:

• Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan

• Ministerul Educației și Științei al Republicii Kazahstan

• Ministerul de Interne al Republicii Kazahstan

• Comitetul de Informare și Arhivele Ministerului Culturii și Informației din Republica Kazahstan

• Comitetul pentru administrare judecătorească de pe lîngă Curtea  Supremă a Republicii Kazahstan

• Ministerul Finanțelor al Republicii Kazahstan

• Procuratura Generală a Republicii Kazahstan

• Ministerul Apărării al Republicii Kazahstan

• Comitetul de Securitate Națională a Republicii Kazahstan

Regulamentul  de  legalizare consulară

Legalizarea consular  (în continuare – legalizare) constă în verificarea  conformității  documentelor cu legislația în vigoare a statului gazdă și reprezintă identificarea și autentificarea semnăturilor și sigiliilor de funcționar cu privire la astfel de documente în scopul de a le utiliza într-un alt stat. Această procedură este reglementată prin Regulamentul de legalizare consulară, aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan Nr. 264 din data de 21 noiembrie 2000.

În străinătate funcțiile de legalizare sunt îndeplinite de către instituțiile străine ale Republicii Kazahstan.

Pe teritoriul Republicii Kazahstan acestea  sunt îndeplinite de către Departamentul de Servicii Consulare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan (în continuare – Departamentul).

Departamentul legalizează documentele și actele emise de organizații și instituții din străinătate, în cazul în care acestea  sunt pre-legalizate de către instituțiile țării de origine a documentelor, precum și documentele și actele emise de organizații și instituții din Republica Kazahstan,  destinate pentru prezentare în străinătate.

Cerințe față de  documentele  supuse   legalizării

Documentele  pentru legalizare pot fi prezentate  în original sau în copii autentificate notarial. Caz în care la legalizarea documentului de către o misiune diplomatică străină sau  de către o instituâie străină se cere prezentarea traducerii acestuia  din limba de stat sau din limba rusă  într-o limbă străină, atunci legalizarea documentului autentificat notarial la Departament poate fi realizată  împreună cu traducerea  acestuia.

Astfel de  documente trebuie să conțină detalii, a cărei prezență este obligatorie (număr, data, semnatura, stampila), să fie fără  ștersături sau adăugiri, fără cuvinte barate și alte corecturi nespecificate, executate în creion. Textul documentului trebuie să fie clar și precis , cu semnături  și ștampile  distincte. Documentul compus din mai multe foi,  trebuie să fie legat, numerotat și sigilat.

Procedura de legalizare a documentelor

Dcumentele pentru legalizare se depun  doar miercurea, de la 09:00 până la ora 12:00. Eliberarea documentelor legalizate  se va face la ora,  stabilită de consul.

Recepția documentelor se efectuează  în ordinea celor ce stau la rând.

Termenul de legalizare este de 3-5 zile lucrătoare de la depunerea documentației adecvate. Dacă documentul ridică indoieli  sau necesită mai multe informații, se solicită acest lucru. După primirea și examinarea informațiilor solicitate,  documentele pot fi legalizate.

Pentru legalizarea documentelor solicitantul prezintă Secției Consulare a Ambasadei Republicii Kazahstan următoarele documente:

1. Cerere (anexa);

2. Act de identitate (în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană, o procuri notarială pentru depunerea în numele solicitantului), iar pentru persoanele juridice – și procură de reprezentare a  intereselor persoanei juridice;

3. Document (împreună cu o copie) eliberat de către  autoritățile oficiale ale statului străin, destinat utilizării în Republica Kazahstan;

4. Document (împreună cu o copie) eliberat de către organizațiile și instituțiile kazahe, destinat utilizării într-o țară străină;

5. Chitanța de plată a taxei de stat.

Legalizarea documentelor este cu plată, care  se face la ING Bank, nr. RO22INGB0001008502810720